Èi ‘ōmuaraà :: Parau ‘āpī :: Àpi parau haàpāpūraà :: Faàiteraà mana’o ::-:: Faàhoì i te tahua mātāmua ::-::

Èi ‘ōmuaraà
       

Te vaà māòhi :: Pōrinetia farāni 2004 :: Èi ‘ōmuaraà

 
 

Nō te faàìteìteraà Vaà e tupu i Te fare iamanaha mai te 21 nō tiurai ē tae atu i te 31 nō titema 2004, ùa anihia i tō te pū ‘ōhipa ā te GRAN i Pōrinetia nei ē, ìa faànaho i te tarairaà i te hō’ē vaà.
E tupu te faàìteìteraà i roto i te piha faàìteìteraà tau poto ā Te fare iamanaha e vai ra i te ‘ōutu ō te fēiā ravaài i Punaauia. Ē, i te maororaà hō’ē hepetoma, mai te 24 atu nō tiurai i roto i te ‘āua ō taua vāhi ra, e haàpaòhia ai te tarairaà vaà è te mau tāmuta.

E tarai i te vaà tautai i roto i te hō’ē tumu rāàu, mā te faà’ōhipa rā i te mau tauihaà nō teie tau. Àita e faàheporaà ē ìa ravehia iho ā mai tā tō tahito ra : ìa horoà-noa-hia rā i te ìteraà ā e nā hea ìa rave i taua ‘ōhipa ra e riro atura i te moè. Òia mau, tē varavara roa atura i te ìtehia i te vaà tauama tarai-tā’ātoà-hia i roto i te rāàu hō’ē, inaha, àita e fēiā tarai faàhou, àore ra, ùa ruhiruhiā roa. Monoa maira te rāàu tarai è te àpaàpa ìri è te uaua papaà èi hāmaniraà i te vaà faàtītīāhemo è te vaà tautai.

Nō Moòrea mai ò Pāpā Pūrau te tāmuta vaà e toe nei ā, è tāna tau tamaiti. Nā rātou e tarai i taua vaà ra ē, nā tō te piha ‘ōhipa ā te GRAN i Tahiti nei e haàpaò i te haàputuputuraà i te mau rāveà e hinaàrohia. E mea tano atoà ìa ìte ē : te pūrau te rāàu faà’ōhipa-rahi-hia a’e i roto i te tarairaà vaà.

Nō teie tuhaà ‘ōhipa, ùa àitārahu Te fare iamanaha i te mau rāveà (moihaà è taàta) ā te GRAN, nā reira atoà i tā nā taiete ‘ōhipa e piti : ò Pacific plastique è ò Vita Industrie. I te haàmata-roa-raà rā, nā tō mātou hoa ò Gaston Richmond i faàtere mai i te pupu nō Moòrea ē, moè tā’ue noa atura ‘ōia, aita hoì te ‘ōhipa i oti. Tē pūpū nei mātou i tā mātou ‘ōhipa nāna.


Ò PACIFIC Plastique

Ò Vita Industrie Eurl


Tapura iòa nō te fēiā i turu i teie ‘ōhipa :

I Porinetia :

Ò Tehaurai Pūrau piìhia ò Pāpā Pūrau,
Ò Terea Pūrau tāna tamaiti,
Ò Firmin Pūrau tāna tamaiti,
Ò Pascal le Cointre, mero nō te GRAN,
Ò Robert Veccella, raàtira ‘ōhipa è tià haàpaò i te pū ā te GRAN i Porinetia nei ;

A Paris :
Max Guérout, coordination générale, vice-président du GRAN

I Paris i te fenua Farāni :

Ò Max Guérout tei faàtūàtiàti i te fēiā rave è mono peretiteni ‘ōia nō te GRAN.

Ò Sébastien Eon, mero nō te GRAN tei haàputuputu i te mau parau atoà è ò tei haàpaò tāmau i te mau haàpūrororaà i nià i te tahua reva.

Ò Julien Le Boheur te huri parau èi reo Peretāne.

I te Pū nō te taère è te faufaà tumu tē huriraàhia èi reo tahiti.      © GRAN 2004